placeholder.png

Edano ile Omaludi eengobe

Omuongeli womadilaadilo: Tatekulu Nicodemus Nathanael

Edano leengobe osho omaludikafano eengobe, ngee da lifwa nawa ko vafitangobe. Omaluudi oha danwa komudo keshe, opo ku talike omufita lela omunandjungu ou eshi okufila oshisho oufita weengobe daye.

Oshili omhito yoo okuulika oovene veengobe pamukalo muwa no va filishisho voimuna yavo. Ei oyo onghalo yokutumbaleka ovafitangobe opo va longe noudiinini, vo oovene voimuna tava kwashilipalekwa kutya oimuna yavo opo ngaho ili shili. Monale eengobe adishe konyala deumbo olo, ile domaufita aeshe eumbo omo muna oshidano, ohadi piti koluvanda da yuka mooyunda opo di talike nawa koovene. Oovene veengobe oha vakala nee vafikama moluvanda voo tava ulikilwa nee eengobe davo kumwene woshidano.

Edano leengobe olo omufyuululwakalo unene wOvakwanyama ashike nOvandonga ova nwefwamo kashona. Ovanhu ova kala va tambula ko omufinda longo ou, ashike keshe vamwe ova yofa ngo shavo, vo tava sheshelele mondabo opo eengobe da vakwao di tilemo. Eengobe dimwe ohadi fadukapo eshi da tila mondabo, ashike kashishi nee kutya okulya ondjongo. Ovanhu vamwe mondabo ohava tulamo omaxu oifitukuti ashike eengobe daye oha kala nokudiikifa omadiba oo.

Eengobe ta di ulikwa ile ta di dana.

Tags: No tags

Comments are closed.